فرمانداری مبارکه
خانه
امور مالي و اداري
شرح وظايف

پيگيري جهت جذب اعتبارات ابلاغي از استان در حوزه هاي جاري، عمراني، حوادث غيرمترقبه، امنيتي، طرحهاي كشاورزي و.... ؛هزينه اعتبارات براساس فصول ابلاغي؛ تنظيم اسناد مالي مربوطه براساس ضوابط و مقررات و ارسال به استانداري جهت تاييدپيگيري امور كارگزيني و رفاهي پرسنل از طريق اداره امور اداري استانداريدريافت، نگهداري اموال فرمانداري و تحويل آن به متقاضيان شاغل در فرمانداري؛ درج مشخصات در نرم افزار اموال و برچسب زدن روي آنها براساس ضوابط ابلاغيارائه خدمات پشتيباني، نقليه به واحدهاي زيرمجموعه فرمانداري جهت انجام ماموريتهاي محوله؛ پشتيباني برگزاري جلسات تشكيل شده در فرمانداري؛ خدمات نظافت ساختمانارزشيابي و ارزيابي عملكرد پرسنل در پايان سال با هماهنگي فرماندار محترم جهت تنظيم احكام و قراردادهاي كارگزينيكارگروهها و كميته هاي تخصصيشوراي اداري شهرستان

اين شورا به رياست فرماندار و دبيري مسئول اداري و مالي فرمانداري تشكيل گرديده و وظيفه تبيين برنامه ها، ضوابط و دستورالعملهاي ابلاغي توسط رئيس شورا براي اعضاء و انجام هماهنگي و تعامل بين دستگاهها را برعهده دارد.

اعضاء : روساي كليه ادارات، نهادها، سازمانها و ارگانهاي شهرستان
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/24
تعداد بازدید: 7467
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal